Biała lista – sankcje dopiero do 2020 roku

Dopiero od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który zapłaci za transakcję na rachunek spoza wykazu podatników VAT, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT.

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

- zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
- nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
- zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Wykaz już obowiązuje, od 1 września 2019 r., ale do końca tego roku zapłata kontrahentowi na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych.

Do 31 grudnia 2019 r. podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

Korzystanie z wykazu nie jest i nie będzie obowiązkowe, lecz brak weryfikacji kontrahenta w wykazie spowoduje negatywne konsekwencje, tj.:

-zarzut niedochowania należytej staranności,
-brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub podważenie takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.),
- ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Wykaz podatników VAT zawiera w szczególności:

- firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
- numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby VAT, jeżeli taki numer został przyznany,
- status podatnika, który nie został zarejestrowany albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
- status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,
- numer REGON, o ile został nadany, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
- adres siedziby – w przypadku podatnika, który nie jest osobą fizyczną,
- adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania w przypadku braku adresu miejsca prowadzenia działalności ? w odniesieniu do osoby fizycznej,
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
- imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
- imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
- daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
- podstawę prawną, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
- numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

Jak udowodnić weryfikację kontrahenta?

Wystarczy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej lub wydrukować. Także negatywna weryfikacja podmiotu w wykazie podatników VAT powinna być zachowana w celach dowodowych.

Źródło: Rzeczpospolita
Autor: Dorota Gajos - Kaniewska
Tytuł: Biała lista podatników VAT - jeszcze bez konsekwencji za płatność na zły rachunek
Link: https://www.rp.pl/VAT/311129976-Biala-lista-podatnikow-VAT---jeszcze-bez-konsekwencji-za-platnosc-na-zly-rachunek.html

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę