Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.  
       Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 3010 zł.              
  Pracodawca w celu ustalenia czy pracownik uzyskał w miesiącu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia powinien przyjąć przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in.:
 • wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • dodatki - np. za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za urlop dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika;
 • wyrównanie do wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia;
 • ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • świadczenia odszkodowawcze w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.
  Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika, nie należy uwzględniać:
 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.
     

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Przypominając, wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to umów zlecenia oraz innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu wykonywanych przez:
 • osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.
  Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej:
 • dokonuje się w formie pieniężnej.
 • co najmniej raz w miesiącu - w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc.
 

Pamiętaj!

Przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, podmiot, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowywania:

 • dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
      Podstawa prawna: - art. 1 ust.1a-1b, art. 6, art. 8 ust.1, art. 8a, art. 8c ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207); - rozporządzenie z 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).  

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę