RODZAJE ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU

W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

RODZAJE ODPADÓW I ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.Rodzaj odpadówKod odpadów Ilość odpadów [Mg]/rok
1. Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2. Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3. Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 do 10
4. Odpady metalowe 02 01 10 do 10
5. Odpady kory i korka 03 01 01 do 20
6. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 20
7. Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,2
8. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 do 0,5
9. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 do 0,5
10. Opakowania z drewna 15 01 03 do 1
11. Opakowania z metali 15 01 04 do 1
12. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 do 0,2
13. Opakowania ze szkła 15 01 07 do 0,5
14. Opakowania tekstyliów 15 01 09 do 0,2
15.Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,2
16. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,05
17. Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,05
18. Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 do 0,2
19. Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 do 0,2
20. Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 03 80 do 0,1
21. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,02
22. Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,02
23. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 do 0,05
24. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 10
25. Gruz ceglany 17 01 02 do 10
26. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
27. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 do 10
28. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 do 5
29. Drewno 17 02 01 do 10
30. Szkło 17 02 02 do 5
31. Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
32. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
33. Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę