Wiążąca informacja stawkowa

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podejmując zatrudnienie na umowę o pracę z firmą, z którą nigdy wcześniej Wnioskodawca nie współpracował i kontynuując jednocześnie działalność gospodarczą w formie ryczałtu i wystawiając innej firmie fakturę za te same usługi, która nigdy wcześniej nie była Jego pracodawcą traci On możliwość rozliczania się w formie ryczałtu i czy jest zobligowany do rozliczania się na zasadach ogólnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałej sytuacji nie traci prawa do rozliczania się z działalności gospodarczej w formie ryczałtu. Nie wykonuje usług na rzecz byłego ani obecnego pracodawcy z tytułu umowy o pracę, ani z tytułu działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.
W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  • - wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • - polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • - polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

Stosownie do art. 5b ust. 1 cyt. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • - odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • - są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • - wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Źródło: sip.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z 23 października 2019 r.(znak: 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK)

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę