Zmiany w Kodeksie Pracy od 04 Maja 2019

UWAGA WAŻNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 221 § 3 Kodeksu pracy pracodawca żądający od pracownika podania danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania; 2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Potrzebna zgoda Nowelizacja Kodeksu pracy reguluje zasady przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Zgodnie z nowymi przepisami, gromadzenie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, możliwe będzie również na podstawie zgody. Należy pamiętać, że zgoda ta musi odpowiadać wszystkim wymogom przewidzianym zarówno w RODO, jak również w przepisach Kodeksu pracy. W szczególności, w przypadku danych szczególnie chronionych, dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika (w przeciwieństwie do przetwarzania danych zwykłych, które mogą być pozyskiwane z inicjatywy pracodawcy, pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę